sagaform logo

MÄNNISKA, PLANET & EKONOMI

Sagaform AB:s (med varumärkena Sagaform, Byon, Victorian och Vakinme) huvudsakliga mål med hållbarhetsarbetet är att skapa produkter med så lång livslängd som möjligt för att minimera produkternas negativa avtryck på människa och miljö. I arbetet tar vi hänsyn till samtliga tre dimensioner av hållbarhet – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

En av våra styrkor är att vi har egen CSR-personal på plats i produktionsländerna som arbetar heltid med dessa frågor. Arbetet omfattar exempelvis förbättrade arbetsvillkor, ett progressivt kemikaliearbete samt att effektivisera transport och logistik. Genom interna kontroller i kombination med oberoende granskningar följer vi upp att våra produkter framställs under bra sociala förhållanden samt inte innehåller några skadliga eller hälsovådliga kemikalier.

 

 

ALLT BÖRJAR MED HÅLLBARA PRODUKTER

En stor del av arbetet kretsar kring kemikalier. Kemikalier finns i allt runt omkring oss men innebär inte automatiskt en fara. Faktum är att kemikalier behövs för att vi ska kunna leva det liv vi gör. Men vi behöver också kunskap för att använda kemikalier på ett ansvarsfullt sätt. Genom moderbolaget New Wave Group ingår Sagaform, Byon, Victorian, Vakinme och Bagsfirst i Kemikaliegruppen som organiseras av RISE. I Kemikaliegruppen tar vi del av den senaste kunskapen och forskningen kring kemikalier från RISE:s kemister och experter. Det lägger grunden till vårt arbete med att reducera och byta ut kemikalier till bättre alternativ. Vi är noggranna med att alltid använda oss av material av bra kvalitet utan onödiga kemiska tillsatser. Och vi ser alltid till att våra produkter lever upp till gällande lagar och förordningar såsom EU:s kemikalielagstiftning REACH och regelverk för material som kommer i kontakt med livsmedel. För att säkerställa att våra kemikaliekrav efterlevs testas alla våra produkter hos oberoende laboratorier.

 

 

INKÖP & PRODUKTION

Hur en produkt har tillverkats och under vilka förhållanden är viktiga frågor. Vi strävar

ständigt efter att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Våra produkter är på uppdrag av oss tillverkade av externa leverantörer främst belägna i Asien. Vi är medvetna om vårt ansvar när vi handlar i länder som inte har kommit lika långt som Sverige när det gäller arbetsvillkor och miljöfrågor. Många av de utmaningar som

finns i olika produktionsländer beror på fattigdom och bristande välfärdssystem. Genom besök och samtal kan vi upptäcka eventuella brister i tid och skapa långsiktiga relationer med våra leverantörer för att bemöta dem.

Besöken görs inte bara av vår CSR-personal, utan även av inköpare och kvalitetskontrollanter

som också arbetar på inköpskontoren. Därmed har vi många personer som kontinuerligt

är ute på fabrikerna. Bra leverantörer är en viktig del av vår konkurrenskraft och därför är vi måna om att deras verksamhet fungerar på ett bra sätt och att de anställda behandlas med respekt.

Våra varumärken är genom moderbolaget New Wave Group medlem i amfori BSCI som är ett initiativ för företag som arbetar aktivt med att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Alla medlemmar har en gemensam uppförandekod som bygger på internationella ramverk som ILO-konventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Uppförandekoden ställer bland annat krav på minimumlön, reglerad arbetstid och att inget barnarbete får förekomma. Uppförandekoden följs upp genom oberoende granskningar som utförs av ackrediterade revisorer. Vår målsättning är att alla våra leverantörer ska granskas genom amfori BCSI.

 

TRANSPORT & LOGISTIK

Samtliga våra varumärken ska vara med i kampen för minskad klimatpåverkan och ta vara på alla möjligheter att minska utsläpp av växthusgaser från vår verksamhet. Prioriterat område är direkt påverkan genom koncernens transporter. Då flyg är det transportslag som genererar mest utsläpp av växthusgaser har vi en nollvision för detta fraktalternativ.

Den största delen av våra transporter är containerbaserad sjöfrakt. Inom koncernen strävar vi efter samlastning mellan bolagen så att containrar alltid är optimalt fyllda. Fokus ligger på att skapa effektiva rutiner och planera våra inköp i god tid. Genom initiativet Clean Shipping Index arbetar vi även med att påverka rederier att förbättra sitt miljöarbete genom bättre bränslen och fartyg med bättre miljöprestanda.